کارمند گرامی، استفاده از وقت و منابع اداری برای دسترسی به بورس صحیح نمی باشد

تندرست و سلامت باشید